tomson0023

69 tekstów – auto­rem jest tom­son0023.

* * *

Ten wieczór codzienny,
nie był ta­ki jak inne,
Byłaś przy mnie,
tuż obok, w naszym łożu...

Ciepło było te­go wieczoru,
de­likat­nie Cię dotknąłem,
i ściągnąłem koszulkę
wdzięki roz­grze­wały bardziej...
Us­ta wędro­wały po Tobie,
Język sma­kował Cię dokładnie,
Oczy nies­krępo­wane patrzyły,
Na Two­je piękno...
Dotyk [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 lipca 2016, 20:48

* * *

Życie stało się zu­pełnie inne,
gdy zrządze­nie lo­su sprawiło,
że się poznaliśmy...
że dro­gi się skrzyżowały...

Coś piękne­go gdy kochasz
i wiesz, że jes­teś kochanym...
piękno Two­jej oso­bowości i oddania
równoz­naczne z pięknem ciała...

Smak Twych ust, niczym ambrozja...
nek­tar dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2015, 21:05

* * *

Zaśle­pieni jak ćmy...
Błąka­my się ku światłu,
które często oka­zuje się
zgubne...

Światło, zda­wałoby się,
że pro­wadzi ku dobru
Lecz nie tym razem...
To Nas niszczy...

Widzę to, pragnę tego...
Cze­mu ta is­kra w Tobie
Wy­pala mnie...

Wiele rzeczy myślałem,
że ro­zumiem doskonale,
Ale nie tym razem... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 sierpnia 2014, 18:01

* * *

Widzieć, nie zaw­sze znaczy zobaczyć
Sta­ram się wska­zać Ci drogę...
Lecz wybór zaw­sze będzie...
Wy­bie­rzesz jedną z wielu ścieżek...

Którędy podążysz?
Każda dro­ga niesie wątpliwości...
Ale już zaczy­nam myśleć,
że się pomyliłem...

To było do przewidzenia...
Że nieraz zdarza się,
pomyłka...

Boję się, że zawiodłem,
że chciałem zbyt wiele,
że zo­baczyłem coś,
cze­go nie było...

Jed­nak po­dejścia różne,
jes­teśmy i nie jes­teśmy podobni,
Pat­rzę, lecz nie widzę... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 lipca 2014, 20:47

In­ność nie jest zła, spra­wia, że jes­teśmy ja­kimś ko­lorem wśród sza­rej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 czerwca 2014, 16:59

* * *

Jes­tem ni­by tutaj
w tym świecie, w tym miejscu,
ale w ot­chłani umysłu
te pojęcia nie istnieją...

Tam jest ciągła walka,
w której nie będzie zwycięzcy...
Przeg­rałem już,
nie pot­ra­fiłem so­bie pomóc...

Nie myślałem, że mi zaufasz...
Nie w ta­kim stopniu
To więcej, niż marzyłem...

Po­mogę Ci wyjść z dna,
lecz wiem już teraz,
że ja tam zostanę... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 maja 2014, 21:22

* * *

Daw­no już nie od­wra­cam wzroku,
gdy pat­rzę na różnych ludzi,
którzy niekiedy się speszą
nies­krępo­waną obserwacją...

Każdy podąża za swoimi sprawami
za pracą, za pieniędzmi,
za ru­tyną i za tym,
od cze­go się uzależnią...

Widzę w tym wszys­tkim sens...
trud­na codzien­ność każde­go z nas
i widzę Was, moi przyjaciele.

Na­pełniacie me ser­ce nadzieją,
że jed­nak w tym świecie
jest o co walczyć... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 kwietnia 2014, 19:35

* * *

Nie byłaś mi nig­dy miłością,
choć kochałem Cię, nie zaprzeczę.
Przy­jaźń to też nie była
bo ona trwa nieprzerwanie...

Roz­mo­wy, trud­ne i bolesne...
Gdy słowa grzęzną w gardle...
Gdy ciężko naz­wać uczucia,
przyk­re i melancholijne...

Widzieliśmy ra­zem obłudę
ludzi, którzy byli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 marca 2014, 21:22

* * *

Opo­wie­działaś mi o problemie,
które­go już nie rozwiążę...
Niemożli­wością stało się
to, co było oczywiste...

Naj­gor­sze w tym wszys­tkim jest,
że ro­zumiem sedno.
Jes­teśmy zbyt podobni
By się nie zrozumieć

Kochasz go, lecz On
inaczej odczuwa
to co Ty...

Miłość...

Tra­giczne, że
Kocha­cie się, ale
nie rozumiecie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 grudnia 2013, 19:18

* * *

Po­wiedz mi, mój przyjacielu,
jak wyjść z trzęsawiska
tej cho­rej sytuacji
w moim skrom­nym życiu...

Wiem jak tu trafiłem,
ale bra­kuje mi sił
by wyb­rnąć z bagna
swo­jego problemu...

Nieda­leko widzę Cię,
wska­zujące­go drogę
w stronę wolności...

Lecz jeszcze wiele mil
przed ujrzeniem
Stałego lądu... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 listopada 2013, 21:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tomson0023

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 kwietnia 2015, 21:05tomson0023 do­dał no­wy tek­st Życie stało się zu­pełnie [...]

5 sierpnia 2014, 23:31tomson0023 sko­men­to­wał tek­st Zaślepieni jak ćmy... Błąka­my się [...]

5 sierpnia 2014, 18:01tomson0023 do­dał no­wy tek­st Zaślepieni jak ćmy... Błąka­my się [...]

13 lipca 2014, 20:47tomson0023 do­dał no­wy tek­st Widzieć, nie zaw­sze znaczy [...]

1 czerwca 2014, 16:59tomson0023 do­dał no­wy tek­st Inność nie jest zła, [...]

29 maja 2014, 21:22tomson0023 do­dał no­wy tek­st Jestem ni­by tu­taj w tym [...]